Pizzas

Pizzas

Margherita

Tomato sauce, mozzarella cheese, oregano (or with vegan cheese)

Margherita Buffalo

Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh tomatoes, buffalo mozzarella, basil pesto

Ham – Mushrooms

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, fresh mushrooms, oregano

Bacon

Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, oregano

Pepperoni

Tomato sauce, mozzarella cheese, peperroni sausage, oregano

Vegetables

Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh mushrooms, fresh tomatoes, peppers, onions, oregano (with vegan cheese)

Bianco Carbonara

Sour cream, mozzarella cheese, ham, fresh mushrooms, bacon, oregano

Hawaii

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, pineapple, oregano

Seafood

Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, tuna, smoked salmon, black olives, rocket, oregano

Tuna Fish

Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, onion, pine nuts, oregano

Angel

Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh mushrooms, turkey 0-3% fat, philadelphia cheese light, oregano

Diavola

Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni sausage, chilli flakes, peppers, oregano

Chicken – Bacon

Tomato sauce, cheese, mozzarella, fresh chicken, bacon, corn, peppers, oregano

Philadelphia Chicken

Cream, mozzarella cheese, fresh chicken, peppers, piladelphia lightcheese, oregano

Ham – Parmesan

Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, parmesan, basil

Prosciutto (Prosciutto d’Italia)

Tomato sauce, mozarella cheese, cherry tmoatoes, rocket, parmesan, prosciutto, oregano

Cold Cuts

Tomato sauce, mozzarella cheese, air salami, pepper salami, bacon, fresh tomatoes, oregano

Greek

Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, black olives, peppers, fresh mushrooms, feta cheese, oregano

Special

Tomatoe sauce, mozzarella, cheese, ham, fresh mushrooms, bacon, parmesan, oregano

Four Cheese

Sour cream, mozzarella cheese, gorgonzola, feta cheese, parmesan